पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुइतर्फी सञ्चालन
  • मूलधार

klx/f] k~5fpFb} d'lUng,$ c;f/ -/f;;_ . gf/fo0fu9– d'lUng ;8s v08 cGt/ut lrtjgsf] OR5fsfdgf ^ tf]k]vf]nfdf v;]sf] klx/f] k~5fpFb} . ljxfg ;f9] !! ah]sf] ;dodf ;'Vvf klx/f] v;]kl5 ;8s cj?4 ag]sf] xf] . clxn] b'O{ j6f 8f]h/sf] k|of]u ul/ klx/f] x6fpg] s|d hf/L 5 . tl:a/ M xL/fnfn u'?ª÷ /f;;÷ d'lUng

मुग्लिन । पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडक सञ्चालनमा आएको छ । आज बिहान ११ः३५ बजे चितवनको इच्छाकामना–६ तोपेखोलामा सुक्खा पहिरो खस्दा सडक दुइतर्फी अवरुद्ध बनेको थियो ।

पहिरो पन्छाएर अहिले साँझ ५ः४० बजेदेखि सडक दुइतर्फी सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरि अधिकारीले जानकारी दिए ।

  • June 18, 2022 प्रकाशित
  • सम्बन्धित